Sarah (?)

F, b. 1808
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Family: Richard Searles b. 1811

Sarah Searles

F, b. 1838
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Robert Searles

M, b. 1809
 • Birth*: Robert Searles was born in 1809.
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Robert Searles

M, b. 1786
 • Birth*: Robert Searles was born in 1786.
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Robert Searles

M, b. 1791
 • Birth*: Robert Searles was born in 1791.
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Samuel Searles

M, b. 1826
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Sarah Searles

F, b. 1786
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Sarah Searles

F, b. 1821
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Sarah Searles

F, b. 1816
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Sarah Searles

F, b. 1822
 • Birth*: Sarah Searles was born in 1822.
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Sarah Searles

F, b. 1816
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Family:

William Searles

M, b. 1840
 • Last Edited: 16 Feb 2012

William Searles

M, b. 1821
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Family: Sophia (?) b. 1821

Sophia (?)

F, b. 1821
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Family: William Searles b. 1821

William Searles

M, b. 1785
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Family:

Susan Searles

F, b. 1811
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Thomas Searles

M, b. 1822
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Thomas Searles

M, b. 1771
 • Last Edited: 16 Feb 2012

William Searles

M, b. 1788
 • Last Edited: 16 Feb 2012

William Searles

M, b. 1796
 • Last Edited: 16 Feb 2012

William Searles

M, b. 1837
 • Birth*: William Searles was born in 1837.
 • Last Edited: 16 Feb 2012

William Searles

M, b. 1827
 • Last Edited: 16 Feb 2012

William Searles

M, b. 1826
 • Last Edited: 16 Feb 2012

William Searles

M, b. 1801
 • Birth*: William Searles was born in 1801 at England, .
 • Last Edited: 16 Feb 2012

Alfred Seals

M, b. 1801
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: Charlotte (?) b. 1801

Charlotte (?)

F, b. 1801
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: Alfred Seals b. 1801

Richard Seals

M, b. 1791
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: Ann (?) b. 1791

Ann (?)

F, b. 1791
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: Richard Seals b. 1791

Richard Seals

M, b. 1816
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Charles Seals

M, b. 1828
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Samuel Seals

M, b. 1821
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: Ann (?) b. 1821

Ann (?)

F, b. 1821
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: Samuel Seals b. 1821

William Seals

M, b. May 1841
 • Last Edited: 13 Mar 2012

Thomas Seals

M, b. 1816
 • Last Edited: 13 Mar 2012

Family: Selener (?) b. 1816

Selener (?)

F, b. 1816
 • Last Edited: 13 Mar 2012

Family: Thomas Seals b. 1816

William Seals

M, b. 1835
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Mary Seals

F, b. 1837
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Ann Seals

F, b. 1839
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Sarah Seals

F, b. February 1841
 • Last Edited: 13 Mar 2012

Ann Seals

F, b. 1791
 • Birth*: Ann Seals was born in 1791.
 • Last Edited: 17 Feb 2012

William Seals

M, b. 1801
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: Ann (?) b. 1806

Ann (?)

F, b. 1806
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: William Seals b. 1801

Ann Seals

F, b. 1806
 • Birth*: Ann Seals was born in 1806 at Ireland, .
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family:

William Seals

M, b. 1839
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Robert Seals

M, b. 1816
 • Last Edited: 13 Mar 2012

Family: Anne (?) b. 1816

Anne (?)

F, b. 1816
 • Marriage*: Anne (?) married Robert Seals.
 • Birth*: Anne (?) was born in 1816.
 • Last Edited: 13 Mar 2012

Family: Robert Seals b. 1816

Elizabeth Seals

F, b. 1837
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Anne Seals

F, b. 1839
 • Last Edited: 17 Feb 2012

William Seals

M, b. April 1841
 • Last Edited: 13 Mar 2012

(?) Seals

M, b. circa 1805
 • Birth*: (?) Seals was born circa 1805.
 • Last Edited: 17 Feb 2012

Family: